• En
  • ﺳﻪشنبه 04 مهر 1402

مطالب موجود برای 'روستایی و عشایر'

مطالبه‌گری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی

مطالبه‌گری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی

استفادۀ نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائۀ گزارش از نتایج آن، عدم افشای نام تسهیلات‌‌گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریم‌ها و ...بخشی از صحبت‌های مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در واکنش به نقدهای وارد شده؛ بود.