• En
  • شنبه 29 مرداد 1401

مطالب موجود برای 'آیندگان'

نفت را به خزانه ثروت بسپارید

نفت را به خزانه ثروت بسپارید

این روزها صندوق توسعه ملی با ارائه‌ی پیشنهاد تبدیل به صندوق ثروت ملی به مانند تجربه‌های موفق جهانی، در مسیری قرار گرفته که به واقع می خواهد برای آینده فرزندان ایران‌زمین، چراغی روشن کند.
ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو اکو منجر به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های منطقه‌ای می‌شود

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو اکو منجر به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های منطقه‌ای می‌شود

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تجمیع دارایی‌های کشورهای عضو اکو در قالب صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو را راهکار مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو اکو در پروژه های منطقه عنوان کرد و افزود: کشورهای عضو ا...