شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه آبان 1391)

در توصیف نهادها گفته می‌شود که نهادهای اجتماعی (و اقتصادی) از طریق ایجاد یک ساختار نسبتاً ثابت برای تعامل انسان‌ها (خواه در تعاملات اجتماعی و خواه در روابط اقتصادی و داد و ستد) باعث افزایش سطح آرامش و اطمینان در زندگی می‌شوند. نهادها، ...