شنبه¡ 8 آذر 1399
پژوهش

(آرشیو ماه مهر 1393)

صندوق توسعه نباید به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود   عبدالصمد رحمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
محمد ربیع زاده  مدیر "پیگیری و وصول مطالبات" صندوق توسعه ملی