دات نت نیوک
یکشنبه، 5 اسفند 1397
پژوهش

(آرشیو ماه شهریور 1394)

این یادداشت دیدگاه های دکتر مسعود نیلی پیرامون کارکرد صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران را بیان می کند. 
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی کوتاه به الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی پرداخته است.