دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه شهریور 1394)

این یادداشت دیدگاه های دکتر مسعود نیلی پیرامون کارکرد صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران را بیان می کند. 
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی کوتاه به الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی پرداخته است.