پنجشنبه¡ 7 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه شهریور 1391)

مناسبات ایران با نهادها و موسسه‌های پولی و مالی بین‌المللی، جزء امور تعریف شده و مقوله‌های اقتصادی با سابقه است. تا پیش از انقلاب اسلامی، حضور ایران، وفق قواعدی بود که متناسب با سازوکارهای نظری و عملیاتی زمان خود تدوین می‌شد. به ط...
       در برنامه زنده تلویزیونی گفت و گوی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رسانه ملی که در ساعت 23شنبه شب هفدهم تیر ماه از شبکه اول سیما پخش شد، ضمن تأکید بر ارزش‌های محوریتأسیس صندوق توسعه ملی بر چندین نکته، تأکید اج...