شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه مرداد 1395)

مصطفی بستانی کارشناس حقوقی صندوق توسعه ملی به بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با عنوان "صکوک؛ مسیری برای ورود به بازارهای مالی بین‌المللی" پرداخته است.