دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه تیر 1393)

مقاله "صندوق توسعه ملی؛ فرصت ها و چالش های پیش رو برای کمک به توسعه پایدار کشور(تحلیل به وسیله ماتریس های SWOT و QSPM ) توسط سجاد ولدی کارشناس ارشد MBA انجام پذیرفته است. 
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي و بسترسازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي" می باشد که توسط مراد عنادی - دانشجوی دکترای علوم سیاسی , محمدزندکريمخاني - کارشناس ارشد ارتباطات و مديريت رسانه انجام پذیرفته است.