دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه تیر 1391)

مقدمه: ضرورت همراهی توسعه با امر فرهنگ و بالعکس جزء اصول اساسی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. امروزه و در شرایط الگوبرداری از طرح‌های توسعه‌ای موفق، با این تأکید جدی مواجه هستی...
مسأله بسیار مهمی که در برنامه پنجم توسعه، مورد تأکید برنامه‌ریزان قرار گرفته است، توجه به شرکت‌های دانش بنیان است. به نظر می‌رسد که زمان آن فرا رسیده باشد تا در جهت تحقق چند انتظار عمیقاً ملی که همواره در صدر آرزومداری‌ها و چشم&zw...