شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه خرداد 1393)

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "مديريت کارآمد درآمدهاي نفتي و نقش صندوق توسعۀ ملي" می باشد که توسط  هدی پناهی نژاد کارشناس ارشد توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی و سعیده شفیعی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی انجام پذیرفت...
مقاله "مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی (درآمدهای نفت و گاز کشور) به سرمایه های فزاینده اقتصادی به عنوان ثروت بین نسلی" توسط محمدحسین دانشفر، دانشجوی دوره نوزدهم دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی نگارش شده است.
این مقاله توسط دکتر سید مهدی حسینی(دکتری اقتصاد توسعه از دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست امور اقتصادی صندوق توسعه ملی) و علرضا باستانی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی) نگارش شده است.
این مقاله توسط دکتر محمد مزرعتی مدیر همکاری های بین الملل صندوق توسعه ملی نگارش شده است.
این مقاله توسط محمد نادعلی، دکتری اقتصاد نگارش شده است.