شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه خرداد 1391)

    فلسفه بنیادی تأسیس صندوق‌های ثروت ملی و از آن جمله صندوق‌های توسعه، ایجاد یک سامانه پولی و مالی برای برنامه‌ریزی و هدایت منابع پولی به دست آمده از منابع ثروت ملی است. این، نیت و قصدی برخاسته از ایده‌های ارزشی وی...