شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه دی 1391)

از جمله رویکردهای بسیار دقیقی که صندوق نروژ دنبال می‌کند، تدبیر و مدیریت ارزش افزایی است. صندوق مستمری بازنشستگان نروژ، یکی از جمله هدف‌هایش، تسهیل در مسیر هدایت ذخیره سازی‌های دولت به منظور رسیدن به رشد سریعی در مستمری‌های عم...
به یقین، هیچ فرصتی را که همایش صندوق توسعه ملی برای گردآوری مجموعه‌ای از رویکردهای پژوهشی در حوزه نقش و ماهیت فعالیت صندوق، فراهم آورد، به سادگی بدست نمی‌آمد. گواه این نکته، آشکار در سخن سخنرانان کلیدی و اقدام پژوهی محققان و اندیشمندانی ا...
    نقش و اثر مفهومی همایش«ثروت ملی، توسعه پایدار» که طی روزهای 12 و 13 آذر ماه سال جاری (1391) برگزار شد، طی این چند گزاره قابل تبیین است. 1.    ایجاد یک تعامل و ارتباط تخصصی- دانشی با مراکز و کانون‌...