شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه دی 1390)

    هر نوع از همكاري مديريتي كه منجر به توليد مفاهيم تازه شود، به مثابه ايجاد ظرف‌هايي جديد است كه بايد با تجربه‌هاي اجرايي نوين پر شود. در اين خصوص، به نظر مي‌رسد كه گسترش دامنه مذاكره‌هاي كارشناسي در سطح مديران ار...
صندوق‌ توسعه ملي، افزوده‌اي نه فقط در حوزه سامانه‌هاي پولي بلكه جايگاهي مستقل در سامانه‌هاي برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي مالي است. سامانه‌اي به اين مفهوم كه در بخش برنامه‌ريزي براي توسعه، حامل نقش كليدي با هدف تبيين و حمايت از برنامه‌هاي توسعه ملي، در ...
صندوق‌هاي ثروت ملي، از دهه 1950 بنيان نهاده شده‌اند. صندوق‌هايي كه ضمن تأكيد بر نقش بين‌ نسلي و پشتوانه براي انجام سرمايه‌گذاري مولد، مي‌بايد آنها را به عنوان ابزاري نوين براي سرمايه گذاري خارجي و نقش‌هايي با اهميت كه در تحقق اهداف راهبردي توسعه دارن...