دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه فروردین 1391)

تعیین راهبرد سال 1391 از جانب مقام معظم رهبری، در چارچوب یک مفهوم معنایی دال بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» زمینه‌ساز ایجاد «محوری» واحد برای تحرک و سرزندگی در حوزه اقتصاد و جامعه است. وزن و ظرفیت این راهبرد...
از دهه 1990 میلادی، جهش اقتصادی خاصی در جهان اقتصاد و تولید و تجارت آغاز شد، جهشی که طی آن، کثیری از کشورها را بر آن داشت تا به پشتوانه «اقتصاد و سرمایه‌های تولیدی» خود ایفاگر نقشی کارآمد و موثر در «فضای جهانی شده تولید و تجارت&#...
صندوق‌های ثروت ملی، چگونه"تعریف" می‌شوند؟ -کارگروه بین‌المللی برای صندوق‌های ثروت ملی (IWG)[1]، در متن تعریف خود برپنج کلید واژه تأکید دارد:الف) دارای هدف خاص و مشخص هستند.ب) تملک و زمامداری آن‌ها، برآمده از ارکان اصلی حکومت‌هاست.ج) به...