يکشنبه 02 مهر 1396

بر اساس ماده  84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ1390) که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است؛ 
این صندوق با  هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.