يکشنبه 28 آبان 1396
معرفی مدیران
  
مسعود اسفندیار
مسعود اسفندیار
عنوان: مدیر پیگیری قراردادهای سرمایه گذاری
تلفن: 42855545-021
دورنگار: 42855547-021
پست الکترونیک: esfandiar@ndf.ir