پنجشنبه 23 آذر 1396
معرفی مدیران
  
علیرضا ساعدی سارخانلو
علیرضا ساعدی سارخانلو
عنوان: عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640640- 021
پست الکترونیک: