پنجشنبه 23 آذر 1396
معرفی مدیران
  
حمیدرضا تیموری
حمیدرضا تیموری
عنوان: عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک: