دوشنبه¡ 28 مرداد 1398
حمیدرضا تیموری
معاون بانکی و اعتباری
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک:
teimoori@ndf.ir
فرهاد همتی
معاون اداری و مالی و پشتیبانی و دبیر هیأت عامل
تلفن: 88660570-021
دورنگار: 88640607-021
پست الکترونیک:
hemmati@ndf.ir
علیرضا ساعدی سارخانلو
معاون سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک:
saedi@ndf.ir
امید گیلان پور
معاون اقتصادی
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:
gilanpour@ndf.ir
معاونین