دوشنبه¡ 28 مرداد 1398
حوزه ریاست هیات عامل
رضا لیاقت ورز
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و مجلس
تلفن: 88640460-021
دورنگار: 88640462-021
پست الکترونیک:
liaghatvarz@ndf.ir
...
مدیر حراست
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 86083053-021
پست الکترونیک:
...
مدیر حقوقی، قراردادها و تطبیق
تلفن: 88640442-021
دورنگار: 42855295-021
پست الکترونیک:
hemati@ndf.ir
حمیدرضاسلطانی
حسابرس داخلی
تلفن: 02142855180
دورنگار:
پست الکترونیک:
soltani@ndf.ir
سید علیرضا بی نظیر
مدیر آمار و برنامه ریزی
تلفن: 88640452-021
دورنگار: 42855234-021
پست الکترونیک:
binazir@ndf.ir
حوزه ریاست هیات عامل
حوزه قائم مقام
نرگس نجفی
مدیر خزانه
تلفن: 42855240-021
دورنگار: 42855247-021
پست الکترونیک:
najafi@ndf.ir
حوزه قائم مقام
معاونت اداری-مالی-پشتیبانی
شهرام اسکندری دهکردی
مدیر امور مالی
تلفن: 42855665-021
دورنگار: 88660567-021
پست الکترونیک:
dehkordi@ndf.ir
حسام الدین عظیمی
مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: 88640450-021
دورنگار: 42855657-021
پست الکترونیک:
azimi@ndf.ir
علیرضا زمان پور
مدیر پشتیبانی، منابع انسانی و تشکیلات
تلفن: 88640446-021
دورنگار: 88660566-021
پست الکترونیک:
zamanpour@ndf.ir
معاونت اداری-مالی-پشتیبانی
معاونت بانکی و اعتباری
مسعود اسفندیار
مدیر پیگیری قراردادها ، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف
تلفن: 42855545-021
دورنگار: 42855547-021
پست الکترونیک:
esfandiar@ndf.ir
علی نبوی
مدیر بانکی و اعتباری
تلفن: 88640464-021
دورنگار: 42855304-021
پست الکترونیک:
nabavi@ndf.ir
معاونت سرمایه گذاری داخلی