شنبه¡ 8 آذر 1399
اساسنامه و نظامنامه
1.اساسنامه صندوق
حجم فایل: (824 K)
دانلود: (38727)
2.نظام نامه، ضوایط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
  مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر با استناد به ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب 12بخش، 64 بند، 25 تبصره. (تاریخ انتشار مرداد 99)
 مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر با استناد به ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب 12بخش، 64 بند، 25 تبصره. (تاریخ انتشار مرداد 99)
حجم فایل: (457 K)
دانلود: (28006)
3.ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی

           مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر با استناد به ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب 11بخش، 51 بند، 8 تبصره. (تاریخ انتشار مرداد 99)

         مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر با استناد به ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب 11بخش، 51 بند، 8 تبصره. (تاریخ انتشار مرداد 99)
حجم فایل: (429 K)
دانلود: (36121)
1
از
1