یکشنبه¡ 17 آذر 1398
آرشیو
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه آذر 1398)

سفر دکتر شهیدزاده به استان هرمرزگان
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سفر به هرمزگان از چند طرح ملی در دست ساخت بخش خصوصی بازدید کرد و در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، مسایل و مشکلات بخش خصوصی در تامین منابع مالی مورد نیاز، بررسی و واکاوی شد.