شنبه¡ 28 فروردین 1400
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه تیر 1394)

 استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای
با ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه صورت خواهد گرفت
استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای
با تدوین و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، بر اساس بند 10 این سیاست‌ها مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل خواهد شد.