شنبه¡ 28 فروردین 1400
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه فروردین 1399)

نشست کارگروه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس
نشست کارگروه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به میزبانی صندوق توسعه ملی برگزار شد.
پیام رییس هیات عامل به مناسبت فرارسیدن اعیاد ماه شعبان
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با گرامی داشت اعیاد ماه شعبان، از پاسداران و مدافعان امنیت و سلامت مردم ایران تقدیر و تشکر کرد.